Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej powołał Inspektora Ochrony Danych. Funkcję IOD pełni Pan Mirosław Wilczek. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest:

 • pod adresem poczty elektronicznej:  iod@dpsdn.pl
 • listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”
  w Bielsku-Białej z siedziba w Bielsku-Białej, ul Pocztowa 14a.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
  „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 14a, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej: iod@dpsdn.pl oraz listownie  na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane  na potrzeby: zawierania i realizacji umów i zleceń; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych; ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń; obsługi składanych skarg.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, jest: zawarta umowa lub zlecenie; przepis prawa; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania mogą być: pracownicy Administratora; podmioty świadczące serwis i wsparcie dla Administratora; firmy
  i agenci ubezpieczeniowi; podmioty świadczące usługi doradcze i prawne; banki; podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską; podmioty prowadzące działalność leczniczą, podmioty upoważnione przepisami prawa, osoby upoważnione przez Panią/Pana lub Administratora.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji Miedzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo te nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od celu przetwarzania przez okres: określony przepisami prawa; trwania umów a po ich zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez czas trwania takich postępowań; w przypadku zgody, do czasu jej odwołania. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w zależności od celów przetwarzania  ‑ dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane, wynika z przepisów prawa.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie podlegają profilowaniu.

 

Informacja dodatkowa:

Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator przekaże Państwu w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych.