Deklaracja dostępności strony internetowej DPS „DN”

Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 14a zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zwaną dalej Ustawą. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DPS DN.

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.06.2020 r.

Zgodność z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • część informacji przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Deklarację sporządzono 21.09.2020 r. na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Do budynku DPS „DN” przy ul. Pocztowej 14a, 43-309 Bielsko-Biała prowadzą 2 wejścia –  pierwsze główne od ul. Pocztowej i drugie wejście od ul. Filatelistów. Do obu wejść prowadzą schody. Po lewej stronie schodów do wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, jest to duża winda typu szpitalnego. Winda przystosowana jest do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, umożliwia dojazd na parter oraz I i II piętro Domu. Winda wyposażona jest w panel z informacją w alfabecie Braille’a. Posiada łączność telefoniczną z Dyżurką DPS „DN” oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na holach ogólnodostępnych wszystkich kondygnacji budynku. Wszystkie piętra budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz  tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełno-sprawnych. Do parkingu prowadzi wybrukowana powierzchnia bez barier architektonicznych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku DPS „DN” nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Dostępność tłumacza języka migowego

W DPS „DN” można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (wideo rozmowy). Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Usługa jest bezpłatna.

 Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Rosa – Rycak, adres poczty elektronicznej: koordynator@dpsdn.pl. Kontaktować się można także wysyłając faks lub dzwoniąc na numer telefonu 33 816 36 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. Solidarności 77
00-090 Warszawa
https://www.rpo.gov.pl/

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”

Informujemy, że Dyrektor DPS „DN” Grażyna Tobur – Jasonek wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności. Funkcję tą będzie pełniła Pani Anna Rosa – Rycak – st. inspektor ds. pracowniczych.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla DPS „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez DPS „Dom Nauczyciela”,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez DPS „Dom Nauczyciela”,
  • monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności – Anna Rosa-Rycak
Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” ul. Pocztowa 14a, 43-309 Bielsko-Biała
pokój numer 101 (parter)
tel./faks: 33 8163619
e-mail: koordynator@dpsdn.pl